lijevi izbornik
4.jpg
Zagrebačka banka

PREVENTIVNE RADNJE:

Biljni otpad spaljujte samo u razdoblju kad je to odlukom lokalne uprave dozvoljeno (od 1.studenog do 31. svibnja).

Zatražite savjet, pomoć, odnosno dozvolu vaših vatrogasaca.

Za spaljivanje koristite jame ili bačve oko kojih se mora očistiti prostor od zapaljivih tvari na udaljenosti ne manjoj od 3 metra.

Hrpe za spaljivanje trebaju biti malene, ne više i ne šire od jednog metra. Uklonite sav zapaljiv materijal uokolo hrpa.

Prilikom spaljivanja otpada imajte uz sebe pribor i sredstva za gašenje. Ne ostavljajte vatru bez nadzora.

Ne spaljujte otpad za vjetrovita vremena.

Okoliš vaših kuća očistite od niskog raslinja i otpada na udaljenosti više desetaka metara. Uredite krošnje drveća i uklonite sve niske grane sa stabla u vašoj okolici.

SAVJETI ZA VAŠU SIGURNOST:

Sve važne telefonske brojeve imajte pri ruci.

Nabavite priručna sredstva za gašenje i informirajte se kako se njima koristi.

Pobrinite se da je pristup vašoj kući uvijek slobodan te da je kućni broj vidljiv s ceste kojom dolazi pomoć.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU POŽARA

POSTUPCI U SLUČAJU POŽARA:

NE OKLIJEVAJTE! Pozovite vatrogasce na telefon 93 ili centar za obavješćivanje na telefon 985. Obavijestite susjede i otpočnite sa gašenjem.

Zaprijeti li požar objektu, zatvorite vrata i prozore, te druge otvore.

Evakuirajte slabe i nemoćne, ne podliježite panici.

Zaštitite se odjećom od prirodnih materijala. Pokrijte glavu i zaštitite vrat. Preko lica zavežite mokru tkaninu- tako štitite dišne organe. Zaštitite ruke.

Zatvorite dovod plina i po potrebi električne energije.

Napunite što više posuda sa vodom.

Mokrim tkaninama obavijte prozore i vrata radi sprječavanja ulaska dima.

Nadzirite sve dijelove kuće, a osobito tavan jer tamo najčešće započinje požar.

NALAZITE SE NA OTVORENOME:

Pokušajte se ukloniti sa pravca kretanja čela požara.
Krečući se crtom požara nastojte prijeći na izgorjelu površinu štiteći pri tome organe za disanje.
Pred na dolazećom vatrenom stihijom sakrijte se među stijene ili međe, a na otvorenom potražite brisani prostor s manje gorivog materijala.
Zalegnite i pokrijte sve ogoljele dijelove tijela i lica.

PROTUPOŽARNA PREVENTIVA

Ne palite otvorenu vatru blizu objekta naročito za vrijeme vjetra.

Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaku žar.

Stogovi sijena, slame te kukurozovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 metara.

Redovito održavajte hidrante ispred svoje kuće jer vama će najprije zatrebati.

Ne dozvolite da se djeca igraju sa šibicama.

U stanu, podrumu ili tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama.

Redovito održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju, i propisno ih uključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre.

Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju.

Kod plinskih instalacija pridržavajte se uputa koje dobivate od distributera plina.

Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti.

Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili.

Ukoliko primijetite miris plina po dolasku u kuću ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vratiju i prozora.

Televizor u stanu držite na mjestu s kojeg ne postoji mogućnost prevrtanja jer se za vrijeme korištenja zagrijava.

 

lijevi izbornik FEGI DESIgN